Tagged: Sarvam Thaalamayam -official Trailer – AR Rahman – Rajiv Menon