சீமை அகத்தியின் பயன்கள்

சீமை அகத்தியின் மருத்துவ குணங்கள்:- Medicinal properties of seemai agathi:-   சீமை அகத்தி மூலிகை செடியை புதர்களில் அல்லது ஆற்று...