ஆடாதோடை இலை நன்மைகள்

ஆடாதோடை மூலிகையில் இவ்வளவு நன்மைகளா…!!! aadathoda vasica  medicinal benifits:- ஆடாதோடை மூலிகை தென்னிந்தியாவில் பல இடங்களில் காணப்படும் ஒரு வகை மூலிகை...